Check-In

Check-Out

Room(s)

Adult(s)

Children

Promo Code

เกี่ยวกับเรา

Sena House หนึ่งในโครงการคุณภาพจากเสนาฯ จากปณิธานที่ว่า...

“จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมเมือง ให้น่าอยู่”

จึงได้เริ่มพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจากจำนวนไม่กี่สิบยูนิต มาเป็นหลายร้อยยูนิต และจำนวนมากกว่าพันยูนิตในที่สุด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 700 ล้านบาท ผนวกกับบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท บริหารงานโดย
คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ตลอดระยะเวลาที่บุกบั่นพัฒนาสร้างงาน คุณภาพมากกว่า 30 ปี เสนาได้แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพที่สมบูรณ์มั่นคง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาทั้งวิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงาน และออกแบบก่อสร้าง ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดนโยบายบริหารที่เน้นความมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ

ดังนั้น ทุกโครงการที่เสนาสรรค์สร้างขึ้น จึงได้รับการต้องรับจากลูกค้าอย่างดีเสมอมา สร้างความภูมิใจให้กับทีมงานเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้เสนายังมีจิตสำนึกที่ดีที่จะสร้างสรรค์สังคมไทย

02-512-4939-40, 086-341-8115

สำรองห้องพักตลอด 24 ช.ม.

Top